KVKK Politikamız

YÖNTEM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYE VE KAĞITCILIK ÜRETİM TİC. LTD. ŞTİ.

TEDARİKÇİ GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

  TARAFLAR Şirket : Yöntem Gıda İhtiyaç Maddeleri Nakliye ve Kağıtcılık Üretim Tic. Ltd. Şti. Adres : Yaylacık Mah. Fakülte Cad. No:193 Başiskele KOCAELİ Tedarikçi :      Adres :   İşbu Tedarikçi Kişisel Verileri Korunması ve Gizlilik Taahhütnamesi (“Taahhütname”), yukarıda bilgileri verilen  Şirket ve Tedarikçi (“Firma”) arasında yapılmıştır. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adresler kanuni tebligat adresleridir. İşbu Taahhütname, Firma’nın Şirket’e ait 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) kapsamında, her türlü veri kaynağından elde ettiği kişisel verileri ve diğer gizli bilgileri tanımlamak, bilgilendirmek, kişisel veri ve gizli bilgilerin korunmasına yönelik alması gereken önlemeri ve ifşa durumunda müeyyideleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
  1. Konusu
Taahhütname’nin konusu, taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen yazılı veya sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan Şirket’e ait “kişisel veri”, “özel nitelikli kişisel veri” ile “gizli bilgi”lerin korunmasıdır. Koruma mükellefiyeti Firma’nın kendisi, işçileri, iş ortakları, müşterileri, tedarikçileri ya da çalışanları ile ifşa edilen üçüncü kişileri kapsar.
  1. Kişisel Veri ve Gizli Bilgi’nin Korunması
Firma Şirket’in kişisel veri sahiplerine ait elde ettiği kişisel verileri (Ad, soyad, T.C. kimlik no, geçici T.C. kimlik numarası, tabiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, medeni hal, cinsiyeti, oto plaka no, şirket, mesleği,  adres, e posta adresi, telefon numarası, beraberindeki eş ve çocukların adı-soyadı, doğum tarihi, yakınlık derecesi, ödeme bilgileri, araç plaka no, oda bilgileri, giriş çıkış kayıt bilgilerini kayıt işlemleri; aktivite resim ve bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri, kamera kayıtları vd.) hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Firma, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Firma ve yetkisi altında faaliyet gösteren kişiler, kişisel verileri ancak ve sadece Şirket’in ileteceği isteklere uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Firma, sözleşmeye konu kişisel verileri, bir alt işverene aktarması gereken hallerde, veri aktaranı ispat edilebilir şekilde bilgilendirmeli ve onayını almalıdır. Firma alt işveren ile yapacağı sözleşmenin, asgari olarak Şirket ile Firma arasındaki sözleşme ve bu taahhütnamedeki hükümleri içermesi şarttır. Firma; kişisel verileri 6698 sayılı Kanuna ve Şirket ile arasındaki sözleşmeye uygun olarak işler, herhangi bir sebeple Kanuna ve sözleşmeye uygunluk sağlanamazsa, veri aktaranı konu ile ilgili derhal bilgilendirir. Bu durumda Şirket’in Firma’ya kişisel veri aktarımını askıya alma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.
  1. Kişisel Veri ve Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
Firma’nın gizli tutma yükümlülüğü olmadığı döneme ait, önceden edinilen bilgiler; Firma’nın kusuru sözkonusu olmaksızın kamuya malolmuş bilgiler; Yasal düzenlemeler, verilmiş mahkeme kararı, idari karar gereğince açıklanması gereken bilgiler; Kişisel verilerden Kanun kapsamı dışında tutulan bilgiler gizlilik yükümlülüğü dışındadır. Firma; aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak adli bir makamdan gelen talepleri, derhal Şirket’e bildirir. Bu durumda veri aktaranın talebin niteliğine göre sözleşmeyi askıya alma veya feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder. Şirket’e ait gizli bilgilere ait haklar Şirket’in mülkiyetindedir, bu bilginin ifşa edilmesi, ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermez. Firma, Şirket’in gizli bilgisinin değerli ticari sırları içerdiğini ve Şirket’in ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Şirket gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.
  1. Önlemler
Firma, sözleşme kapsamında Şirket’ten gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandırır ve aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar ve görüşlerine uyar. Firma, veri aktaranın, taahhüt ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine yönelik Şirket’in denetim yapma ve yaptırma yetkisine sahip olduğunu kabul eder ve bu yönde gerekli kolaylığı sağlar. Eğer Firma, Şirket’in kişisel veri ve gizli bilgisini yetkisiz ifşa ettiğini öğrenirse Şirket’e derhal ve yazılı olarak bilgi verir. Bu sebeple oluşabilecek zararları azaltmak için tüm çabayı gösterir. Firma, Şirket’in bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Firma, işbu Taahhütname’ye aykırı davranışlar için en az  ……………….. TL para cezası ödemeyi ve Şirket tarafından hesaplanacak olan diğer zararın tazminini de ayrıca ödemeyi taahhüt eder.
  1. Gizli Bilginin İadesi
Tüm kişisel veri ve gizli bilgiler ticari ilişkinin ya da Taahhütname’nin sona ermesi halinde, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Şirket’e geri göndereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, mevzuatta veri alıcısının bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir Taahhütnamenin konusunu oluşturur. İade edilen her türlü bilginin, kopyalandığı, çoğaltıldığının tespiti durumunda 5. maddede belirtilen cezai müeyyide uygulanır.
  1. İfşaya İzin Verilmesi
Firma, Kanunda açıkça belirtilen haller dışında kişisel veri ve gizli bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez, görsel ya da yazılı medya aracılığıyla referans olarak gösteremez. Gizlilik yükümlülüklerinin tek istisnası 3. madde ile tespit edilen haller ile karşı tarafın yazılı izni olmasıdır.
  1. Diğer Konular
İki orijinal nüsha olarak düzenlenen bu Taahhütname’nin damga vergisinden, taraflar kendi nüshasından sorumludur. Taahhütname maddelerinden herhangi bir veya birkaç maddesi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu durum diğer maddelerinin geçerliğine etkilemez. İşbu Taahhütname sebebiyle çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Taraflar, aralarında ki tüm bildirimleri yazılı yapar. Taahhütname taraflar ve halefleri için bağlayıcıdır. Bu Taahhütname ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz. İşbu Taahhütname ../…/…… tarihinde imzalanmış olup, tarafların gizlilik ve kişisel verilerin korunma yükümlülükleri, aralarındaki iş ilişkisi süresince, bu ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde herhangi bir süre ile sınırlı kalmadan, yürürlükte kalır.  
Firma adına: Ad Soyad: Açık Adres: İrtibat Numarası: E-posta: İmza/Kaşe Şirket adına: Ad Soyad: Açık Adres: İrtibat Numarası: E-posta: İmza/Kaşe
    YÖNTEM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYE VE KAĞITCILIK ÜRETİM TİC. LTD. ŞTİ. TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ   Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Yöntem Gıda İhtiyaç Maddeleri Nakliye ve Kağıtcılık Üretim Tic. Ltd. Şti. (“Yöntem Kağıt) tarafından hazırlanmıştır.
MERSİS Numarası: 0983005242500019
Adresi: Yaylacık Mah. Fakülte Cad. No:193 Başiskele KOCAELİ
Telefon: 2623496472        Faks: 2623492295                   E-mail: yontemkagit@gmail.com
Yöntem Kağıt, tedarikçi yetkilisine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no,  e posta adresi, adres, cep/telefon no, imza, hukuki işlem, kamera kayıtları, araç ve yük bilgisi verilerini; Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve  yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi ” hukuki sebebine dayanarak Mal/Hizmet Satın Alınması, Ödeme İşlemleri, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak iletişim faaliyetlerinden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır. Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşabilmektedir. Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını https://yontemkagit.com.tr/ adresinde bulunan Yöntem Kağıt Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Yöntem Kağıt’a ileterek yapabilir. AYDINLANMA BEYANI Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Yöntem Kağıt Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.   Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                     T.C. Kimlik No: ................................... Tarih           :..../...../...........                                                                             İmza   AÇIK RIZA BEYANIM Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;   Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                       Kabul Etmiyorum   Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                   T.C. Kimlik No: ................................... Tarih           :..../...../...........                                                                          İmza